Agri Piacenza Latte Via Cristoforo Colombo, 35, 29122 Piacenza, PC, Italia https://www.agripclatte.it/